ردکردن این

برای بهتر شناختن قهوه و پیشرفت در این زمینه نیازخواهدبود که به لحاظ گیاه شناسی ژنتیک گیاه قهوه را بشناسیم.

گیاه شناسی قهوه

برای بهتر شناختن قهوه و پیشرفت در این زمینه نیازخواهدبود که به لحاظ گیاه شناسی ژنتیک گیاه قهوه را بشناسیم. چه از لحاظ تفاوت های ظاهری در دانه سبز میان گونه ها و نژاد های مختلف و چه از لحاظ مشخصه های کشت و مراحل فرآوری نیز به این موضوع نیاز خواهیم داشت.

گیاه قهوه (caffea):

اگر به لحاظ کلی بخواهیم گیاه کافا را بشناسیم باید بدانیم که این گیاه به صورت درخت یا درختچه رشد میکند و به لحاظ ظاهری با ارتفاع های مختلف دیده شده است.

ارتفاع گیاه قهوه بین دو تا سه متر در بعضی از گونه های وحشی تا ارتفاع ده الی دوازده متر نیز دیده شده است.

مشخصات ظاهری:

گیاه کافا دارای برگ های پهن ،سبز وبراق هستند همراه با لبه های متعدد و نوک های سوزنی ،اندازه وابعاد برگ ها در نژادها و تیره های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند اما به طور متوسط گیاهان کافا از دسته گیاهان گلدار میوه دار می باشند که شکوفه هایی شبیه به گل یاس و عطری شبیه به آن دارند. شکوفه هایی به رنگ سفید در خط رشد پس از مرحله گل دهی به زمان میوه می رسند. به طورکلی گیاه کافا از خانواده روبوسیان یا روناسیان می باشد.